Forsikring af skov

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne forsikringer i forbindelse med stormfald og produktansvar.

Kontakt

Hans M. Hedegaard

Erhvervspolitisk afdeling

Telefon: 3378 5211

E-mail: hmh@skovforeningen.dk

Produktansvarsforsikring

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne en forsikring mod krav, som rettes mod dig når et salgsprodukt påfører skade på anden person eller dennes ting, efter produktet er bragt i omsætning.

Normalt skal en skadevolder have handlet uforsvarligt for at pådrage sig et erstatningsansvar. Det gælder dog ikke for denne ordning. Det sker som en del af skovbrugets handelsmæssige kutymer, som betyder at skovejeren på visse områder har en slags objektivt ansvar, det vil sige ansvar uden skyld.

Fx risikerer en skovejer at skulle erstatte de skærende dele på en savværksmaskine og eventuel personskade hvis en skade skyldes fremmedlegemer i træet, fx søm, hegnsklokker eller lignende.

Følgende salgsprodukter fra skoven er omfattet af forsikringsordningen:

  • Rundt eller groft forarbejdet træ.
  • Juletræer og pyntegrønt.
  • Salg af vildt.
  • De enkelte skovejeres salg af produkter fra skoven, fx urter, svampe, bær og dyrefoder.
Dyrkning af juletræer

Basisforsikring ved stormfald

Hvis du vil gøre brug af den offentlige genplantningsordning efter stormfald skal du have tegnet en basisforsikring.

Basisforsikringen er en sumforsikring, der yder 3.000 kr/ha stormfældet ha. Du skal imidlertid enten have tegnet basisforsikringen senest 31. august 2001 eller senest ½ år efter du har erhvervet skoven. I forbindelse med skovrejsning skal du have tegnet forsikringen senest 5 år efter tilplantningens påbegyndelse.

Alle skovejere kan tegne en basisforsikring gennem Dansk Skovforening. Præmiebetalingen udgør p.t. 5,00 kr./ha for løv og 27,30 kr./ha for nål. Herudover tillægges der et administrationsgebyr.

Du kan downloade en begæring om tegning af basisforsikring her (PDF-fil).

Begæringen med kortbilag m.m. skal indsendes til Dansk Skovforening – gerne i en mail til: hmh@skovforeningen.dk.

Stormfald nåletræer

Hent og indsend begæring om tegning af basisforsikring

Download begæring om tegning af basisforsikring som word-fil her:

Begæringen med kortbilag med mere skal indsendes til Dansk Skovforening –  gerne i en mail til: hmh@skovforeningen.dk.

Tabsforsikring ved stormfald

Du kan som medlem af Dansk Skovforening også tegne en tabsforsikring, der i tilfælde af stormfald yder erstatning for det lidte tab. Dels de forøgede oprydnings- og oparbejdningsomkostninger, dels det kapitaltab du lider ved, at produktionen afbrydes før normal omdriftsalder.

Forsikringen tegnes for ét år ad gangen.

Forsikringspræmien er afhængig af skovens træarts- og aldersklassefordelingen samt dens geografiske beliggenhed.

Du kan vælge at tegne forsikring for hele skoven eller eventuelt blot for løv eller nål.

Du kan tegne en tabsforsikring på et hvilket som helst tidspunkt.

For tegning af forsikringen i 2018 skal du logge dig ind på hjemmesiden: http://blueoakinsurance.com/log-ind og som log-in skal du bruge: BlueSkov2018

Stormfald nåletræer i sneen